ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОКУПКА НА СТОКИ

 1. Приложимост
 2. Тези Общи условия се прилагат при продажба на стоки и предлагането на услуги в търговската мрежа (включително и по интернет) на „МИПА“ ООД и нейните партньори.
 3. Определянето на Продавач за всяка конкретна продажба или услуга се счита горепосоченото лице, което експлоатира съответния търговски обект или електронен магазин, от който Купувачът е закупил стоката.
  Купувач е всяко физическо или юридическо лице, което е направило заявка на стока или е закупило стока и приема настоящите общи условия.
 4. Задължения и права на Продавача. 1. Продавачът има право:
  а/. Да получи в пълен размер цената на стоката.
  б/. На съдействие от Купувача при предаване на стоката.
  в/. В случай на непреодолими обстоятелства (напр. задръстване, природни стихии, стачки и др.) да се отклони в разумен срок от определения час или дата за доставка.

г/. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, „МИПА“ ООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Купувача, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от Купувача за отменената поръчка, ако има такива.

2. Продавачът е длъжен:
а/. Да предаде стоката в уговорения срок за доставка и в състояние съобразното договореното.
б/. Да предоставя на Купувача необходимите документи, свързани с доставката на стока.

V. Задължения и права на Купувача. Отговорност.

1. Купувачът има право:
а/. Да получи стоката в уговорения срок за доставка.
б/. Да откаже да приеме стоката или част от нея ако не е заявена от него или ако не съответства на заяването.
в/. Да предяви рекламация при несъответствие със заявеното.
г/. Да се запознае с общите условия. В този случай Купувачът може да се възползва от това право само до момента на доставка на заявената стока.

2. Купувачът е длъжен:
а/. При заявка за доставка на стока, Купувачът заплаща пълната сума на изделието.

За стока, която не е в наличност в складовете на Продавача или за нестандартна стока, Купувачът заплаща аванс в размер на 50 % /петдесет процента/ от цената на заявената стока. Под нестандартна стока следва да се разбира всяка заявена /поръчана/ стока, която е в каквото и да е отклонение /в размери, в цвят, конструкция и др./ от стоката в сайта или изложена в мострената зала на магазина, или посочени в каталог на Продавача. Останалата част от цената на стоката се заплаща по банков път или на касата на магазина преди предаване на стоката.
б/. Да посочи адрес за доставка, както и да приеме лично стоката, като окаже необходимото съдействие на Продавача за предаване на стоката. В случай, че Купувачът не може лично да приеме стоката, същият е длъжен да уведоми за това Продавача и да посочи трето лице, което да приеме стоката.
в/. Да приеме и провери лично или чрез трето лице количеството и качеството на стоката, като удостовери това с подписа си върху приемо-предавателен протокол или стокова разписка (сметка или фактура). Да провери пред служител на фирмата стъклените части и елементи, при получаване на стоката.
г/. След изтичане на 14 /четиринадесет/ дни от датата на която Купувача е трябвало да получи стоката и същата не е приета от него по негова вина, същият дължи неустойка за съхранение на стоката, в размер на 10%.

д/. В момента на приемане на стоката, ако купувача е установил, че има наранявания по външната опаковка на стоката, е длъжен да попълни констативен протокол, в който да упомене своите възражения. Ако възраженията не се предявят в момента на приемане на стоката се счита, че тя е приета.

е/. Купувача е длъжен да се запознае предварително и да спазва настоящите Общи условия.

3. Отговорност на Купувача:
а/. След изтичането на 48 часа от момента на заплащане на авансовата сума, както и след извършване на доставка на заявената стока, Купувачът няма право да се откаже от договора, освен в случаите предвидени в Закона за защита на потребителите.
б/. В случай, че след изтичането на този срок, Купувачът не изпълни някое от своите задължения произтичащи от заявка на налична стока, същият дължи на Продавача неустойка в размер на 10% /десет процента/ от цената на заявената стока. За неизпълнение на задължения на Купувача произтичащи от поръчка на нестандартна стока или стока, която не се поддържа в наличност, Купувачът дължи на Продавача неустойка в размер на 30% /тридесет процента/ от цената на заявената стока. Тази неустойка е предвидена за да покрие нанесените вреди, които са резултат от неизпълнението на задълженията на Купувача – неплащане на цената в срок, неприемане на стоката, както и ако не даде необходимото съдействие, без което Продавачът не би могъл да изпълни задължението си за доставяне на стоката и др. Начисляването на неустойката и неизпълнението по договора не разваля и не прекратява същия. Същият може да се развали поради неизпълнение само по преценка на Продавача.
в/. Купувачът изрично се съгласява, че при разваляне на договора, както и при неизпълнение на задълженията му поради причина, за която той отговаря, дължимата от него неустойка ще бъде едностранно прихваната от заплатения аванс. В този случай заплатената авансова вноска от Купувача няма да се счита като авансово плащане, тъй като същата има обезщетителен характер след извършеното прихващане.
г/. Купувачът декларира, че при уговорена доставка на стока ако същата не може да се осъществи поради причина дължаща се на неоказване на необходимото съдействие от страна на Купувача /напр. малки размери на входната врата, преграда пред входна врата и др./ ще се счита за неизпълнение на задълженията на Купувача. В тези случаи, по преценка на Продавача, същият може да остави закупената стока пред входната врата на Купувача, като това ще се счита за приемане на стоката от страна Купувача.

 

 1. Транспорт1.1. В случай, че между страните бъде уговорен транспорт за сметка на Продавача, то доставката се извършва само ако Купувачът заплати останалата част от стойността на стоката в срок не по – късно от 48 часа преди резервираната дата за доставка.
  1.2. Купувачът заплаща допълнително транспорт за доставка съгласно утвърден ценоразпис.
  При покупка на стоки с право на безплатен транспорт, датата на доставка се определя от Продавача.

1.3. В случай, че Купувачът не заплати сумата в срока по т.1.1, задължението на Продавача за доставка на стоката автоматично отпада.
1.4. Купувачът може еднократно да иска промяна на датата за доставка на стока, която е определена съгласно т.1.2, буква „а” по – горе.

1.5. Ако доставката въобще не се осъществи, автоматично се прилагат правилата на раздел V, т.3, буква „б” от настоящите Общи условия.
2.1. В случай, че между страните бъде уговорен транспорт за сметка на Купувача, то доставката се извършва само ако Купувачът заплати останалата част от стойността на стоката в срок не по – късно от 48 часа преди резервираната дата за доставка.
2.2. В случай, че Купувачът не заплати сумата в срока по т.2.1, задължението на Продавача за доставка на стоката автоматично отпада.
2.3. Купувачът може еднократно да промени датата за доставка на стока, което няма да се счита за неизпълнение на договора.
2.4. В случай, че Купувачът отново не заплати навреме и/или желае да промени датата за доставка, то Купувачът следва да заплати такса в размер на 10 лв. за промяна на резервираната дата. Таксата ще бъде начислявана и при всяка следваща промяна на датата.
2.5. В случай, че Купувачът се откаже от платения транспорт и превози стоката със собствен превоз и за собствена сметка, Продавачът ще възстанови платената сума за транспорт, след като приспадне от нея дължимите такси за промяна на датите за доставка.
2.6. Ако доставката въобще не се осъществи, автоматично се прилагат правилата на раздел V, т.3, б. „б” от настоящите Общи условия.
3.1. В случай, че между страните не бъде уговорен транспорт, при което Купувачът организира превоза на стоката със собствен транспорт и за собствена сметка, то това се извършва само след като същия заплати оставащата сума от стойността на стоката.
3.2. Ако Купувачът не заплати стоката в разумен срок /30 дни/, автоматично се прилагат правилата на раздел V, т.3, б. „б” от настоящите Общи условия и договора се разваля.
4. Всички плащания се извършват в брой или с кредитна карта на касата в магазина, както и по банков път. В случай, че не е уговорен транспорт и Купувачът реши да заплати по банков път, то тогава плащането следва да се извърши не по – късно от 48 часа преди получаване на стоката.

VII. Доставка и товаро-разтоварни дейности.

 1. Доставката се извършва до входа на сградата (блока) или вратата на двора.
 2. Товаро-разтоварните дейности и качване по етажите се уговарят предварително и се заплащат по утвърден ценоразпис в срок не по – късно от 48 часа преди резервираната дата за доставка.

 

VIII. Монтаж.

1. При монтаж на стоките Купувачът е длъжен:
а/. При извършване на монтаж от страна на Купувача същият е длъжен преди започването му внимателно да прегледа всички части и детайли за дефекти и ако има наличие на такива, да не ги монтира. Да следва стриктно инструкциите в схемите за монтаж на производителя.
б/. Монтажа от служители на „МИПА“ ООД се уговарят предварително и се заплащат по утвърден ценоразпис в срок не по – късно от 48 часа преди резервираната дата за доставка.

в/. При извършване на монтаж от служители на „МИПА” ООД, Продавачът не носи отговорност за безупречния вид, ако липсват условия за това (неравен под, криви стени, липса на прав ъгъл и др.). Рекламации за явни недостатъци на стоката или на монтажа осъществен от служители на „МИПА“ ООД  се правят на място веднага пред служителите.

IX. Рекламации

1. При предявяване на рекламация се спазват следните правила:
а/. Рекламации се предявяват лично от Купувача в търговските обекти на Продавачите.
б/. При предявяване на рекламация, Купувачът следва да представи: касова бележка или фактура.
в/. Претенцията за рекламация се вписва в специален регистър.
г/. Стоката се донася в магазина, освен ако това е невъзможно или ако е сглобена на място у клиента.
д/. Претенцията за рекламация се оценява от представител (служител) на Продавача. Огледът се извършва на място в магазина или у клиента в рамките на работното време на магазина.
е/. В зависимост от конкретния случай се предприемат действия за ремонт, преоценка или подмяна, при условията на Закона за защита на потребителя.
ж/. При удовлетворяване на рекламацията се издава акт за същото в 2 екземпляра, единия от които се предава (изпраща) на клиента.
з/. Срокът за уреждане на основателни претенции за рекламация е 30 календарни дни след предявяването и съответното вписване в регистъра за рекламация.
и/. При приемането (получаването) на сглобена стока, рекламация за явни недостатъци се предявява на момента пред служител на „МИПА” ООД.

2. Неоснователна претенция за рекламация е:
а/. Всяка претенция за рекламация, при която стоката е съхранявана или ползвана неправилно, недобросъвестно или не по предназначение.
б/. Когато стоката е почиствана или обслужвана неправилно или с неподходящи или увреждащи материали или почистващи продукти;
в/. Когато върху нея е приложено усилие, налягате, напрежение, температура или тежест извън предвидените в указанията на продавача (производителя) и обичайните за такъв вид продукт условия на съхранение, поддръжка и експлоатация;
г/. Когато стоката е продадена като преоценена или на цена, предвиждаща специални качества (недостатъци, дефекти или увреждания в търговския вид и другите естетически, технически и други параметри на продукта), последна наличност, мостра или друг случай на възможно отклонение, за което клиентът е бил информиран. За информираност се счита наличието на информация за същото върху етикета на стоката в търговския обект.
д/. Когато стоката съдържа стъклени, пластмасови и други лесно чупливи части, елементи или материали, за които клиентът е длъжен да се убеди, че са в изправност, здрави и с добър вид и качество при получаването.
е/. Във всички останали случаи, когато по преценка на Продавача е на лице недобросъвестно или неправилно отношение, съхранение, поддръжка, ползване или експлоатация на продукта.
ж/. Непредявени своевременно рекламации на стоки.
з/. Рекламации за стъкла, стъклени елементи и изделия от стъкло, освен в момента на приемането им.
и/. Когато при получаването или монтажа на стоката, Купувачът е установил дефект на същата или на елемент от нея и въпреки това го е монтирал и не е осведомил продавача своевременно за открития дефект.
й/. В други случаи, когато Продавачът установи недобросъвестно използване или използване не по предназначение, както и в отклонение с обичайната практика за съхранение, ползване, почистване и поддръжка на мебели при домашни условия.

3. Дефекти по вина на клиента.
Дефекти по вина на клиента биват отстранявани за негова сметка, като срока за изпълнение се договаря допълнително между Купувача и Продавача.

 

 1. X. Защита на личните данни и конфиденциалност.

„МИПА“ ООД е администратор на лични данни. Това означава, че ние сме отговорни за решенията, които вземаме относно съхранението и употребата на Вашата лична информация. В политиката ни за защита на личните данни /публикувана на интернет страницата на дружеството и налична

в търговските обекти на „МИПА“ ООД/ е описано как събираме и използваме личната Ви информация, в качеството ни на доставчик на стоки и услуги. Всички дейности, описани в нея, са в съответствие с Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679) (ОРЗД).

 1. XI. ДругиМатериалите публикувани на сайта на „МИПА“ ООД са само за лични нужди. Без изричното съгласие на „МИПА“ ООД същите не могат да бъдат копирани и публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Купувачите. Употребата на публикуваните в интернет сайта на „МИПА“ ООД материали е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.

„МИПА“ ООД може да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между „МИПА“ ООД и лицето публикуващо информацията.

„МИПА“ ООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Купувачите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Купувачите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка от сайта за неактуализирана информация на сайта, свързана с поръчаните продукти.

 1. Настоящите Общи условия са в сила от момента на публикуването им. Продавачът си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия като своевременно публикува тези промени в сайта си www.mipa-bg.com , заедно със съобщение за промените.
  3. За неуредените отношения от тези общи условия се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

ЦЕНОРАЗПИС НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ ОТ “МИПА” ООД

 

Вид услуга Цена с ДДС
1 Монтаж 15% от цената на изделието
2 Качване до етаж –         До 2-ри етаж включително – 10лв. на модул (пакет) и по 5 лв. на всеки следващ етаж на модул (пакет), при качване на ръка. При качване с асансьор – 10лв. независимо от етажа
3 Транспорт в рамките на града –         При покупка на стойност до 400лв. – 12лв.

–         При покупка на стойност над 400лв. – безплатен транспорт

4 Транспорт извън града –         Транспорт до 1,5 тона с товарен автомобил НИСАН – 1,00лв. на километър  /километрите се смятат за отиване и връщане/